ముగించు

ఎస్‌ఎస్‌సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ -2020 మహాబుబాద్ జిల్లా (ప్రతి పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య & పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన రోల్ నంబర్లు. (నుండి, వరకు)

ఎస్‌ఎస్‌సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ -2020 మహాబుబాద్ జిల్లా (ప్రతి పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య & పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన రోల్ నంబర్లు. (నుండి, వరకు)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది చివరి తేది దస్తావేజులు
ఎస్‌ఎస్‌సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ -2020 మహాబుబాద్ జిల్లా (ప్రతి పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య & పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన రోల్ నంబర్లు. (నుండి, వరకు)

ఎస్‌ఎస్‌సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ -2020 మహాబుబాద్ జిల్లా (ప్రతి పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య & పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన రోల్ నంబర్లు. (నుండి, వరకు)

03/06/2020 22/06/2020 చూడు (3 MB)