ముగించు

డెమోగ్రఫీ

1భౌగోళిక ప్రాంతంSq. కిమీ.2014-151,12,0773548.09

1.మహబూబాబాద్ జనాభా:
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా
2.గ్రామ పంచాయతీలు / మండలాలు / మండల ప్రజాపరిషద్:
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా
1 రెవెన్యూ గ్రామాలు సంఖ్య 2014-15 10,434 287
2 గ్రామ పంచాయతీలు సంఖ్య 2014-15 12751 461
3 రెవెన్యూ మండలాలు సంఖ్య 2014-15 584 16
4 మండల ప్రజాపరిషత్తులు సంఖ్య 2014-15 438 16
3.2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం జనాభా:
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 3,50,03,674 774549
2 పురుషుడు సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 1,76,11,633 388058
3 స్త్రీ సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 1,73,92,041 386491
4 సెక్స్ నిష్పత్తి (1000 మగవారికి ఆడవారు)నిష్పత్తి నిష్పత్తి 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 988 996
5 గ్రామీణ జనాభా సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 2,13,95,009 698173
6 పట్టణ జనాభా సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 1,36,08,665 76376
7 మొత్తం జనాభాకు గ్రామీణ% % 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 38.88 90.14
8 మొత్తం జనాభాకు పట్టణ% % 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 61.12 9.86
9 ఇళ్ళలో సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 83,03,612 195889
10 గృహ పరిమాణం సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 4
11 జనాభా సాంద్రత చద కిమీ సంఖ్య. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 312 269
12 వృద్ధి రేటు రేటు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 13.58
4.చైల్డ్ జనాభా (0-6 సంవత్సరాలు):
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా
1 మొత్తం సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 38,99,166 81082
2 పురుషుడు సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 20,17,935 42610
3 స్త్రీ సంఖ్య 2011 Census 18,81,231 38472
4 సెక్స్ నిష్పత్తి సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 23,69,374 903
5.అక్షరాస్యత:
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా
1 మొత్తం సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 2,06,96,778 396198
2 పురుషుడు సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 1,17,01,729 229809
3 స్త్రీ సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 89,95,049 166389
6.అక్షరాస్యత రేటు
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా
1 మొత్తం % 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 66.54 57.13
2 పురుషుడు % 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 75.04 66.52
3 స్త్రీ % 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 57.99 47.81