ముగించు

జిఒస్

విభాగం పేరు
జిఒస్
చట్టాలు
ప్రోహి, & ఎక్సైజ్
109 dt 01-10-19 Liquor shops Amendments  
1536584954801_Ex-gratia 4 New Go 164 dt 14.07.17 (Exgratia)  
CPE instructions of Renewal  
Disposal of Liquor A4 shops through drwal of lots for the period 2019-21  
G.O.Ms.No.110 dt.01.10.2019 Liquor shops allotement (2019-21)  
G.O.Ms.No.137 Rev Ex.II Dept., dt 19.07.2018 (Cutting down Toddy Trres)  
GO 134 (Bar Amendments)  
Govt.Memo for Renewal of Bars  

 

విభాగం పేరు జిఒస్
చట్టాలు
ఇండస్ట్రీస్ INDS_MS28 tsipass act
INDS_MS29  
INDS_MS62  
INDS_MS77  
INDS_MS78  

 

విభాగం పేరు జిఒస్ చట్టాలు
గనులు మరియు భూగర్భ శాఖ BAYYARAM GO 14  
BAYYARAM GO 81  
BAYYARAM GO 84  
DGPS-ETS  
2016INDS_MS17  
2017INDS_MS37  
CircularNo2010  
GSRNo_406  
GSRNo_710_E  
DMFT-GO’S  
2015INDS_MS52  
2015INDS_MS53  
2018INDS_MS38  
14112017INDS_MS87  
DMF GO 3  
DMF GO 4  
DMF GO 5  
DMF GO 39  
DMF GO 58  
DMF GO 74  
SAND GO’S  
GOMsNo.3  
Memo 1562(2)  
Memo 1562(3)  
Memo 1562  
SAND GO 9  
SAND GO 10  
SAND GO 15  
SAND GO 30  
SAND GO 38  
SAND GO 39  
SAND GO 42  
SAND GO 54  
SAND GO 82  
SMET GO’S  
SMET GO 11  
SMET GO 55  
SMET GO 71  
OTHER GO’S  
2014INDS_MS35  
2015INDS_MS29  
2015INDS_RT255  
2016INDS_MS1-Constitution of Committees  
G.O.Ms.No.4 – NOC  
Other G.O.MS.NO.6  
Other G.O.MS.NO.8  
Other G.O.MS.NO.59  
SLAB SYSTEM GO